WedstrijdBepalingen 2019

 

Wedstrijdbepalingen

voor de

Y-Toren Race

In de klassen

ORC-gemeten boten, Lemsteraken V/VA, ¼-Ton klasse, SW Klasse, Eenheidsklassen georganiseerd door Zeilvereniging Het
Y te Durgerdam

van 4 mei tot en met 5
mei 2019

 

1      DE REGELS

1.1       De wedstrijdserie is
onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen (RvW)
.

1.2       Het Competitiereglement scherpe
kajuitzeiljachten (Verbondsbezems) is van toepassing.

1.3       Voor de 1/4-tonners maakt deze wedstrijd
deel uit van de Dutch Quarter Ton Cup 2019.

1.4       Voor alle klassen zijn de
respectievelijke klassenvoorschriften van toepassing.

1.5       Ieder persoon aan boord, die
woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.

1.6       Appendix T, Arbitrage is van
toepassing.

1.7       De Bepalingen Watersportverbond zijn van
toepassing.

 

2      MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS

2.1       Mededelingen aan deelnemers zullen
worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is geplaatst op de steiger
bij het clubschip van ZV Het Y.

2.2       Mededelingen aan deelnemers
zullen, indien mogelijk ook worden vermeld op de website van de          Y-Toren
Race:
www.ytoren-race.nl/race-docs/mededelingen.

2.3       Marifoonkanaal 72 wordt gebruikt voor
mededelingen van de wedstrijdleiding aan de deelnemers.

2.4       Mededelingen m.b.t.
protestbehandeling (zie WB 16) worden niet op de website gepubliceerd.

 

3       WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN

3.1       Iedere wijziging van de
wedstrijdbepalingen zal worden bekend gemaakt
vóór 8.00 uur op de dag dat deze van
kracht wordt, behalve dat iedere wijziging in het schema van de wedstrijden met
de starttijden zal worden bekend gemaakt vóór 20.00 uur op de dag voordat deze
van kracht wordt.

 

4       SEINEN OP DE WAL

4.1       Seinen op de wal worden
getoond aan de vlaggenmast in de haven.

4.2       Wanneer vlag OW  getoond wordt op de wal,
wordt  ‘1 minuut ‘ vervangen door ‘niet minder dan 60 minuten’ in wedstrijdsein
OW.

 

5       PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

5.1       wedstrijden op beide dagen: 

Klasse

Aantal wedstrijden p/d

Lemsteraken

3

Kwartton

4

Ov. eenheidskl.

4

ORC 1+2

4

ORC 3+4

4

SW

3

 

5.2       Het definitieve programma
wordt gepubliceerd op het officiële mededelingenbord  en  op
www.ytoren-race.nl/race-docs/mededelingen.

5.3       De tijd van het waarschuwingssein voor
de eerste wedstrijd van iedere dag is 09:30 uur.

5.4       De startvolgorde van de tweede
en volgende wedstrijden kan afwijkend zijn.
Dit wordt medegedeeld via
marifoonkanaal 72 bij het tonen van de oranje vlag (WB 5.6).

5.5       Bij minder dan vier
inschrijvingen in een klasse kan het wedstrijdcomité startgroepen samenvoegen.

5.6       Om boten te waarschuwen dat
een wedstrijd of wedstrijdreeks spoedig zal beginnen, zal een
oranje vlag worden getoond met één
geluidssein vijf minuten voordat het waarschuwingssein wordt
getoond bij de
tweede en volgende starts van de dag.

5.5       Op zondag zal geen
waarschuwingssein gegeven
worden na 15:00 uur.

 

6       KLASSENVLAGGEN

            Met uitzondering van de
Lemsteraken voeren de deelnemende boten in het achterstag de klassenvlag. Deze
klassenvlaggen zullen zijn:
   

 

Klasse

Vlag

Lemsteraken

1

SW

2

ORC 1+2

3

ORC 3+4

4

Kwartton

5/ Varen doe je samen

Eenheidsklasse

6

 

 

7       WEDSTRIJDGEBIED


7.1       Er zijn twee mogelijke
wedstrijdgebieden, de Pampusbaan en de
Uitdambaan. Bij benadering zijn de banen in
onderstaande kaart weergegeven. De kaart is niet geschikt voor
navigatiedoeleinden.
Welke baan gebruikt wordt zal per dag op het mededelingenbord en via de
marifoon bekendgemaakt worden.
 

  

8       DE BANEN

8.1       De tekeningen in Aanhangsel A tonen
de banen en bij benadering de hoeken tussen de rakken, de volgorde waarin de
merktekens moeten worden voorbijgevaren en de kant waar elk merkteken moet
worden gehouden.

 

8.2       Niet later dan het voorbereidingssein
zal het wedstrijdcomité het nummer van de te varen baan tonen.

8.3       Niet later dan het voorbereidingssein
zal het wedstrijdcomité de kompaskoers van het eerste rak bij benadering
aangeven.

 

9       MERKTEKENS

9.1       De merktekens van de baan zijn jonen met
vlag, en gekleurde cilinders.

9.2       Merktekens van de startlijn
zijn aan stuurboordzijde het startschip en aan de bakboordzijde een joon met
een oranje vlag (ODM).
Er kan een joon met een gele vlag als Inner Limit Marker (ILM) aan de
stuurboordzijde van de startlijn worden neergelegd.

9.3       Merktekens van de finishlijn
zijn aan stuurboordzijde het finishschip en aan bakboordzijde van de lijn: een
joon met blauwe vlag.

9.4       Een wedstrijdcomité vaartuig die
een baanwijziging aangeeft is een merkteken.

 

10     GEBIEDEN DIE HINDERNISSEN ZIJN

De volgende gebieden zijn gemarkeerd als hindernissen in de
zin van RvW 20: de P-vaargeul, de IJM-vaargeul en het werkgebied bij
IJburg.

 

11     DE START

11.1      Wedstrijden zullen worden gestart
volgens RvW 26 met het waarschuwingssein 5 minuten voor het startsein.

11.2      De startlijn zal
liggen tussen een staak of mast met een oranje vlag op het startschip aan
stuurboord en aan de baanzijde van het bakboord merkteken (ODM) van de start.

11.3      Het startgebied is
gedefinieerd als het gebied 100 meter aan loef en aan lij en 50 meter aan
weerszijden van de startlijn.

11.4      Boten waarvoor het
waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten het startgebied vermijden,
gedurende de startprocedures voor andere wedstrijden.

11.5      Een boot die later start dan
vier minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen
. Dit wijzigt RvW A4 en
A5.

 

12     WIJZIGING VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN

12.1      Om het volgende rak van de
baan te wijzigen zal het wedstrijdcomité het merkteken (of de finishlijn) naar
een nieuwe positie verplaatsen.

12.2      Behalve bij een ‘gate’, moeten
boten tussen de wedstrijdcomité v
aartuig dat de wijziging van het volgende rak aangeeft en het
dichtstbijzijnde merkteken doorvaren.
Dit wijzigt RvW 28.

 

13     FINISH

13.1      De finishlijn zal liggen
tussen een staak of mast met blauwe vlag op
het finishschip aan stuurboordzijde en de baanzijde
van de joon met blauwe vlag aan bakboordzijde.

 

14     STRAFSYSTEEM

14.1      Voor alle
klassen is RvW 44.1 gewijzigd zodat de Twee-Rondenstraf is vervangen door de
Eén-Rondestraf.

 

15     TIJDSLIMIETEN EN STREEFTIJDEN

15.1      De tijdslimiet, gemeten in
werkelijke tijd, waarbinnen boten dienen te finishen nadat de eerste boot in
zijn klasse de baan heeft gevaren en is gefinisht is
20 minuten.
Boten die na deze tijdslimiet finishen, zullen de score DNF krijgen.
Dit wijzigt Regel
35, A4 en A5.

15.2      Het wedstrijdcomité heeft de
bevoegdheid de tijdslimieten te verlengen als bijzondere omstandigheden dat
rechtvaardigen. Beslissingen van het wedstrijdcomité om een tijdslimiet al dan
niet te verlengen leveren geen grond op voor verhaal.

 

16     PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL

16.1      Protesten en verzoeken om
verhaal dienen te worden ingediend op de protestformulieren die verkrijgbaar
zijn bij het wedstrijdkantoor, dat zich in het Clubschip van ZV Het Y bevindt
en moeten daar ook worden ingeleverd.

16.2      De protesttijdlimiet is 90
minuten nadat de laatste boot van de betreffende klasse is gefinisht in de
laatste wedstrijd van de dag.

16.3      Mededelingen zullen worden
getoond binnen 30 minuten na de protesttijdlimiet om deelnemers op de hoogte te
brengen van verhoren waarin zij partij zijn of zijn genoemd als getuigen.
Verhoren vinden plaats in de jurykamer nabij het wedstrijdkantoor.

16.4      Mededelingen over protesten
door het
wedstrijdcomité,
technisch comité
of
het protestcomité zullen worden getoond, om boten op de hoogte te brengen op
grond van regel
RvW 61.1(b).

16.5      Na de laatste wedstrijd moet
een verzoek om heropening worden ingediend
(a) binnen de protesttijd limiet als de partij die het verzoek indient de
vorige dag op de hoogte was van de beslissing;
(b) niet later dan 15 minuten nadat de partij die om heropening vraagt op de
hoogte was gebracht van de beslissing op die dag.
Dit wijzigt
RvW 66.

16.6      Op de laatste geplande
wedstrijddag en na de laatste wedstrijd] moet een verzoek om verhaal, gebaseerd
op een beslissing van het protestcomité worden ingediend niet later dan 30
minuten nadat de beslissing is medegedeeld. Dit wijzigt RvW 62.2.

16.7            Een verzoek tot
correctie van een fout in de gepubliceerde resultaten moet binnen de
protesttijdslimiet, of binnen 60 minuten na de publicatie als dit later is,
worden ingeleverd. De protesttijdslimiet bij afwijzing van het verzoek is 30
minuten nadat de boot is geïnformeerd over de afwijzing. Dit wijzigt RvW 62.2 .

 

17.    SCOREN

17.1      Uitslagen
voor alle klassen behalve SW en eenheidsklassen worden “Triple number
Time-on-time windward/leeward” berekend.

17.2      Alleen ten behoeve van de deelnemers
in de ORC klassen en ¼ ton klasse: bij het waarschuwingssein van elke klasse
zal door middel van een wit bord met zwarte letter worden getoond welke
rekenmethode vooralsnog voor die wedstrijd wordt gehanteerd, dus
respectievelijk de

letter
´H´, ´M´ of ´L´.
Op het finishschip kan weer op dezelfde wijze de definitieve
keuze worden

bekend
gemaakt.

17.3      De
Lemsteraken scoren volgens klasse voorschriften.

 

18     VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

18.1      ORC schepen moeten
voldoen aan ISAF OSR Categorie 4. Try sail en storm fok zijn niet verplicht. Voor
de overige klassen is OSR Appendix B van toepassing.

17.2      Deelnemende boten zijn
verplicht een werkende (handheld) marifoon aan boord te hebben.

17.3      Een boot die zich terugtrekt
uit een wedstrijd moet het wedstrijdcomité zo snel mogelijk op de hoogte
brengen bij voorkeur via
marifoonkanaal 72 of via het telefoonnummer: 06-21825365.

 

19     RESERVE

 

20     UITRUSTING EN CONTROLES

20.1      Een boot of uitrusting kan te
allen tijde worden gecontroleerd op het voldoen aan de klassenvoorschriften en
andere regels.

20.2      Op het water kan een boot worden geïnstrueerd
door een lid van het wedstrijdcomité of het technisch comité om onmiddellijk
naar een
aangewezen
plaats voor inspectie te gaan.

20.3      Verificatie van de meting kan
uitgevoerd worden ingeval van enige twijfel. Wanneer het technisch comité tot
de conclusie komt dat een boot niet aan de meetbrief voldoet, dan komen de
kosten voor een her-meting voor rekening van de eigenaar.

20.4      Gebruik van een afwijkend
zeilnummer
Een verzoek om een afwijkend zeilnummer te gebruiken tijdens de race moet bij
het wedstrijdcomité uiterlijk 2 ½ uur voor de race worden ingediend. Een
dergelijk verzoek zal alleen worden ingewilligd indien het comité overtuigd is
dat het niet mogelijk is dat het oorspronkelijke zeilnummer toegepast kan
worden en het vervangende zeilnummer niet in gebruik is bij een andere
deelnemer.
Dit geldt ook voor zeilnummers in de voorzeilen.

 

21     OFFICIËLE VAARTUIGEN

21.1      Officiële vaartuigen
zullen kenbaar zijn als volgt: een oranje vlag met RC.

 

22     RESERVE

 

23     RADIOCOMMUNICATIE

23.1      Marifoonkanaal 72 kan worden gebruikt voor
mededelingen van het wedstrijdcomité aan de deelnemers. Deze mededelingen
kunnen betrekking hebben op (gewijzigde) starttijden, banen, OCS, algemene
terugroep, baanwijzigingen, afkortingen, afbreken van een wedstrijd. Het niet
uitzenden van enig bericht of het niet tijdig uitzenden zal geen grond zijn
voor een verzoek om verhaal. Dit wijzigt regel 62.1.

23.2      Ter ondersteuning van de
wedstrijden volgt de wedstrijd
commissie het marifoonprotocol van de Noordzeeclub: http://www.noordzeeclub.nl/organisatie/marifoonprotocol/

 

24     PRIJZEN

24.1      Voor
iedere startklasse worden er prijzen ter beschikking gesteld.
 

·
bij
2 tot en met 4 inschrijvingen:      1 prijs
 

·
bij
5 tot en met 8 inschrijvingen:      2 prijzen
 

·
bij
9 tot en met 12 inschrijvingen:    3 prijzen
 

·
bij 12 of
meer inschrijvingen:          4 prijzen
 

 

24.2      De
prijsuitreiking is op zondag zo snel mogelijk na de laatste wedstrijd.
 

 

Er
worden ten behoeve van de verbondscompetitie deeluitslagen per 
ORC klasse gepubliceerd. 

 

24.3      De
volgende wisselprijzen zijn beschikbaar:
 

·
Y-TOREN                                      Etchells     (of de
grootste eenheidsklasse)
 

·
Gideon Messink Sr. Prijs:             ORC 1 

·
ORC 2 Champions Trophy            ORC
2
 

·
Charles vd Bosch                          ORC
3
 

·
Tjebbe Westendorp prijs               ORC
4
 

·
Schaalmodel                                 Lemsteraken 

Deze
(wissel) prijzen worden uitgereikt aan de boot die, over de baan van
zaterdag en zondag gezamenlijk de kortst berekende tijd behaald.
 

De
wisselprijzen blijven eigendom van Zeilvereniging Het-Y.
 

Overige
prijzen, die niet binnen 3 maanden zijn opgehaald, vervallen aan de vereniging.
 

 

25     AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deelnemers nemen geheel voor
eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW4 Besluit om wedstrijd te
zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid
voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang
met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

 

 

           

26     NAAM BEELD EN PORTRETRECHT

            Door
aan dit evenement deel  te nemen, verlenen deelnemers de organiserende
autoriteit en de             sponsoren automatisch het recht om, zonder
vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen        goeddunken, elke
fotografische, audio en video opname en andere reproducties van hen te maken,
te          gebruiken en te tonen, die op het water of op de evenement locatie
zijn gemaakt vanaf de tijd van       aankomst op de locatie tot de tijd van hun
definitieve vertrek.

 

27     VERZEKERING

Elke deelnemende boot moet verzekerd
zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van Euro
1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.

 

28     ORGANISATIE

            De wedstrijdleider is                                         :
Sjoerd Ooms

            De
voorzitter van het protestcomité is               : Ernst Jan den Dekker

            De
voorzitter van het technisch comité is          : Leo van Raam

 

 

Aanhangsel A – ORC, Kwartton klasse, Eenheidsklassen Banen

 

Baan up-down

 1         Start;   A; B; Gate; Finish.                

 2         Start;   A; B; Gate; A; Gate; Finish.

 3         Start;   A; B; Gate; A; Gate; A; Gate; Finish .

 4         Start;   A; B; Gate; A; Gate; A; Gate; A; Gate;
Finish.

 

 

 


 

 

 

Lemsteraken, SW Banen (lang)

 

De positie van boei X
en Y zullen per marifoon doorgegeven worden uiterlijk 10 min voor de start.

Boei X en Y zullen zich
in vrij vaarwater bevinden buiten de baan van de overige jachten.

Target time van de Race
zal 2 uur zijn.

De lemsteraken zullen
starten naar boei A1 (blauw) vervolgens naar boei X (beneden wind), daarna
Boei Y (bovenwind).

De ‘loop’ zal herhaald
worden tot er wordt gefinisht bij een van de boeien.

Bij ronding van het
eerste jacht van de laatste boei voor de finish zal dit per marifoon
doorgegeven worden en minimaal 3x herhaald met een minuut tussen pozen.

 

In het kaartje is Boei
A weergeven ter indicatie, dit is geen onderdeel van de baan voor de Aken. De
afstand die op het startschip aangegeven wordt is de afstand naar boei A, niet
die van A1!

 

De Baan zal per
marifoon doorgegeven worden:

Baan
“SB +”

Boei
A1 moet SB gerond worden, de ronding zal minder dan 90 graden zijn, Boei X
ligt hoger dan  boei A1, Boei X  en alle volgende boeien BB ronden

Baan
“SB – ”

Boei
A1 moet SB gerond worden, de ronding zal meer dan 90 graden zijn, Boei X ligt
lager dan boei A1, Boei X  en alle volgende boeien BB ronden

Baan
“BB +”: 

 

Boei
A1 moet BB gerond worden, de ronding zal minder dan 90 graden zijn, Boei X
ligt hoger dan boei A1, Boei X wordt SB gerond en alle volgende boeien
BB ronden.

Baan
“BB -”: 

 

Boei
A1 moet BB gerond worden, de ronding zal meer dan 90 graden zijn, Boei X ligt
lager dan boei A1, Boei X wordt SB gerond en alle volgende boeien BB
ronden.

 

 

 

Merktekens:

·
De boeien A, B, Gate zijn
oranje of gele boeien. Boei A1 (aken) is blauw
Letters of cijfers op de boeien refereren niet naar de banenkaart.

·
Het startschip is
herkenbaar aan de verenigingsvlag van ZV het Y.

·
De vlaggen van de
startlijn zijn oranje.

·
De ILM vlag is geel.

·
De vlaggen van de
finishlijn zijn blauw.

 

Aanhangsel B – Algemene informatie

1.
Wedstrijdkantoor

Het Wedstrijdkantoor
is geopend:      

vrijdag              19.00-21.00
uur

zaterdag           07.45-08.30
uur en 16.00-19.00 uur

zondag             07.45-08.30
uur en 14.00-16.00 uur  

2.
Palaver zaterdag en zondag ochtend om 08:00 uur.            

 

2.
Telefoonnummers:  

            Wedstrijdsecretariaat    020-
490 47 17

            Havenmeester              020-
490 47 17 / 06-51 62 88 73

 

3.
Uitslagen

Zo spoedig mogelijk na
elke race wordt de voorlopige uitslag gepubliceerd op www.ytorenrace.nl 

’s Middags worden de
voorlopige uitslagen bekend gemaakt bij het wedstrijdkantoor.

 

4.
Wal- en havenbepalingen

Deelnemers zijn
verplicht af te meren volgens de door of namens de havenmeesters gegeven
aanwijzingen.  

Deelnemers kunnen
gedurende één dag voor en na de wedstrijden als gast van de ZV Het Y een
ligplaats krijgen in de haven. Het havengeld is inbegrepen in het
inschrijfgeld.

 

5.
Parkeren

Voor het dorp
Durgerdam en aan het eind van het dorp zijn parkeerplaatsen. Laat geen
waardevolle spullen achter in uw auto. De parkeerplaatsen zijn onbewaakt.
Parkeren op de dijk in het dorp leidt, naast overlast voor de bewoners, ook
onvermijdelijk tot een bekeuring.

 

6.
Let op: in het dorp Durgerdam is
geen pinautomaat. Er kan wel met pin betaald worden.